Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 1 Thương mại điện tử cách tiếp cận quản lý

Chương 1 Thương mại điện tử cách tiếp cận quản lý trình bày khái quát về thương mại điện tử, mức độ thực hiện và các sản phẩm của thương mại điện tử.