Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 4 Thanh toán điện tử

Chương 4 Thanh toán điện tử trình bày các tiến trình thanh toán, các phương thức thanh toán, các chương trình triển khai trong điều kiện Việt Nam. Bài giảng trình bày chi tiết, khoa học giúp sinh viên dễ hiểu.