Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Thái Kim Phụng

Bài giảng Thương mại điện tử nhằm mục tiêu giải thích được khái niệm, vai trò và vị trí của thương mại điện tử trong tổ chức cũng như trong nền kinh tế hiện đại. Hiểu rõ các vấn đề phát triển thương mại điện tử nhìn ở khía cạnh quản lý bao gồm: các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, thị trường thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, và các vấn đề pháp lý cho việc phát triển thương mại điện tử.