Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 1 Tổng quan thương mại điện tử

Chương 1 Tổng quan thương mại điện tử trình bày các nội dung cơ bản như sau: một số khái niệm cơ bản trong thương mại điện tử, lược sử thương mại điện tử, tình hình thương mại điện tử tại Việt Nam.