Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 2 Các mô hình thương mại điện tử

Chương 2 Các mô hình thương mại điện tử trình bày các nội dung chính: các thành phần của mô hình kinh doanh, tác động của Internet và web tới các mô hình kinh doanh, mô hình kinh doanh B2C.