Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 3 Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử

Chương 3 Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử trình bày các nội dung về Internet, mạng nội bộ, mạng nội bộ mở, cơ sở hạ tầng công nghệ thương mại điện tử.