Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 7 Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử

Chương 7 Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử trình bày tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh, phát triển mục tiêu kinh doanh, phân tích và lựa chọn phương pháp tiến hành hoạt động thương mại điện tử.