Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 9 Pháp luật và thương mại điện tử

Nội dung Chương 9 Pháp luật và thương mại điện tử trình bày về rủi ro trong thương mại điện tử, ranh giới và quyền hạn, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, tên miền và vi phạm tên miền.