Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel

Bài giảng Tổng quan môn học - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thương mại dựa trên lợi thế so sánh; thương mại dựa trên lợi thế theo quy mô; chính sách thương mại. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.