Bài giảng Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Bài giảng Tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán Việt Nam gồm có các nội dung: tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam và ứng dụng tài khoản vào một số hoạt động, đạo đức nghề nghiệp.