Bài giảng Tổng quan về Thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

Bài giảng Tổng quan về Thương mại điện tử nhằm trình bày về một số khái niệm, lịch sử phát triển, các đặc trưng của thương mại điện tử, chức năng và vai trò của thương mại điện tử, tình hình thương mại điện tử ở Việt Nam và những thuận lợi và hạn chế thương mại điện tử Việt Nam.