Bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp - Ths. Nguyễn Hoàng Sinh

Mục tiêu sau khi học xong bài giảng Truyền thông Marketing tích hợp này, người học có thể hiểu vị trí của IMC trong marketing mix, các thành phần của IMC; biết đánh giá hành vi người tiêu dùng để nắm các cơ hội xây dựng chương trình truyền thông marketing hiệu quả; hiểu rõ quá trình truyền thông và các yếu tố chính của quá trình truyền thông; biết tổ chức, phối hợp các hoạt động truyền thông marketing cũng như đo lường đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông marketing.