Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 1 - TS. Lê Ngọc Hướng

Bài giảng Ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế: Chương 1 có nội dung trình bày các kiến thức nhập môn về tin học ứng dựng, ứng dụng excel trong các khối ngành kinh tế, vai trò của tin học trong kinh tế và các nội dung khác.