Bài giảng về cấu trúc máy tính

Trong kỹ thuật máy tính, kiến trúc máy tính là thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính. Tài liệu có nội dung gồm 6 phần cụ thể: phần 1 khái quát nội dung về chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các bộ phận máy tính; phần 2 giới thiệu về RAM-CMOS và cấu hình hệ thống; phần 3 giới thiệu về sửa chữa các hư hỏng của hệ thống máy tính; phần 4 hướng dẫn cài đặt chương trình; phần 5 là phần tổng thành và nâng cấp máy tính; phần 6 là phần phụ lục.