Bài giảng Xây dựng Đảng - TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng "Xây dựng Đảng" cung cấp cho người đọc các nội dung chính của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 . Mời các bạn tham khảo.