Bài tập Microsoft . NET

Windows Forms giống như Forms của VB6. Nó hổ trợ Unicode hoàn
toàn, rất tiện cho chữ Việt và thật sự Object Oriented.
Web Forms có những Server Controls làm việc giống như các Controls
trong Windows Forms, nhất là có thể dùng codes để xử lý Events y hệt
như của Windows Forms.