Báo cáo bài tập lớn: Dự án phần mềm quản lý khách sạn

Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện
tử, công nghệ thông tin cũng đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn,
góp công rất lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội của nhân
loại. Ngày nay, Công Nghệ Thông Tin có những bước phát triển mạnh
mẽ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống và hiệu quả mang lại là
không thể phụ nhận, giúp giảm thiếu tối đa các khâu làm việc thủ công
kém hiệu quả chính xác của con người trước kia. Máy tính điện tử trở nên
phổ biến và gần gũi với mọi người, việc tiếp cận với Hệ thống Thông tin
quản lý trở thành mục tiêu hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp cho
mục đích quản lý thông tin của mình.