Báo cáo tài chính

• Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:
– Trình bày chính. – Giải thích tài chính. – Giải thích cơ bản. – Giải thích mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài kết cấu và nội dung của các báo cáo các giả định và nguyên tắc kế toán những hạn chế của báo cáo tài chính

CHƯƠNG 2

Báo cáo tài chính
Trình bày: Lý Nguyễn Thu Ngọc bày:

1

2

2

Nội dung
• Giới thiệu về báo cáo tài chính • Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản ắ • Những hạn chế của báo cáo tài chính

Giới thiệu báo cáo tài chính
• Nhắc lại một số khái niệm • Bản chất báo cáo tài chính • Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh • Các báo cáo tài chính khác • Các báo cáo liên quan

3

3

4

4

1

7/18/2012

Nhắc lại một số khái