báo cáo thực tập - Các phần hành kế toán tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hải Phòng

Trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Nền kinh tế nước ta có những bước chuyển biến lớn và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định ,cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch, tình trạng lạm phát đang được ngăn chặn và đẩy lùi . Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện .
Tuy nhiên một thách thức rất lớn đối với nền kinh tế nước ta là hiệu quả kinh tế...