Báo cáo tốt nghiệp: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được
tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung
và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng thông qua việc phân tích bản chất , chức
năng, vai trò cũng như các hình thức tồn tại của quan hệ tín dụng , đồng thời
có đặt nó trong điều kiện cụ thể của nước ta -một nước đang ở trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa...