Cách thiết kế cơ sở dữ liệu

Sự phổ biến của các phần mềm quản lí CSDL giúp việc tạo ra các CSDL và ứng
dụng của chúng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, việc tạo CSDL mà không có một
thiết kế chặt chẽ thường dẫn đến các lỗi CSDL hoặc sự cố hệ thống. Vì thế,
kiến thức vững chắc về thiết kế CSDL cả về lý thuyết lẫn thực tiễn là yếu tố tối
quan trọng. Giáo trình này cung cấp cho học viên những hiểu biết cần thiết cho
việc tạo 1 CSDL chặt chẽ.