Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

Thuậttoán: Một dãy hữu hạn các chỉ thị có thể thi hành để đạt mục tiêu đề ra nào đó.
NN tự nhiên thông qua các bước được tuần tự liệt kê để biễu diễn thuật toán.