Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Thuật toán là một phương pháp bao gồm một dãy các bước tính toán để giải quyết một bài toán. Thuật toán có thể được diễn tả dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên ( tiếng Việt, tiếng Anh...) hay ngôn ngữ lập trình (C++, Java...).
Dữ liệu là những thông tin mà máy tính có thể xử lý: số nguyên, số thực, xâu ký tự, và các dữ liệu phực tạp được tạo từ nhiều thành phần.