Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bước 1. Xác định bài toán
-Tập Input và Output
Bước 2. Lựa chọn/ thiết kế thuật toán a) Lựa chọn/ thiết kế thuật toán
Giải bài toán