Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cấu trúc cây

Cây được xác định đệ quy như sau:
1.Tập hợp gồm 1 đỉnh là một cây. Cây này có gốc là đỉnh duy nhất của nó.
2.Gọi T1,T2,… Tk(k ≥ 1) là các cây không cắt nhau có gốc tương ứng r1,r2,… rk.
Giả sử r là một đỉnh mới không thuộc các cây Ti. Khi đó, tập hợp T gồm đỉnh r và các cây Ti tạo thành một cây mới với gốc r. Các cây T1,T2,… Tk được gọi là cây con của gốc r.