Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây AA

Được đặt tên theo tác giả Arne Anderson (Thụy Điển).
Công trình được công bố năm 1993 (Balanced Search Trees Made Simple).
Cây AA là cây nhị phân tìm kiếm thỏa mãn các tính chất sau:
[1] Mức của node con trái bắt buộc phải nhỏ hơn mức của node cha.
[2] Mức của node con bên phải nhỏ hơn hoặc bằng mức của node cha.
Liên kết ngang bắt buộc hướng sang phải.
[3] Mức của node cháu bên phải bắt buộc nhỏ hơn mức của node ông.
Không tồn tại 2 liên kết ngang liên tiếp.
[4] Mọi node có mức lớn hơn 1 phải có 2 node con.
[5] Nếu một node không có liên kết ngang phải thì cả hai node con của nó phải cùng mức.