Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan

Class: hiện thực của abstract type
Định nghĩa các dữ liệu
Định nghĩa các phương thức + hàm phụ trợ (nội bộ)
Định nghĩa các phương phức ‘constructor’ và ‘destructor’ nếu cần
Đối tượng = một instance của một class
Thông điệp (message):
dùng tương tác lẫn nhau = lời gọi phương thức của các đối tượng
Student aStudent;
aStudent.print();