Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 10: Cây nhị phân

Mức:
Node gốc ở mức 0.
Node gốc của các cây con của một node ở mức m là m+1.
Chiều cao:
Cây rỗng là 0.
Chiều cao lớn nhất của 2 cây con cộng 1
(Hoặc: mức lớn nhất của các node cộng 1)
Đường đi (path)
Tên các node của quá trình đi từ node gốc theo các cây con đến một node nào đó.