Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân

Cây đa phân
Cây rỗng
Hoặc có một node gọi là gốc (root) và nhiều cây con.
Biểu diễn:
Mỗi node gồm có nhiều nhánh con
Mỗi node có 2 liên kết first_child và next_sibling
Dùng cây nhị phân