Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Stack

Một stack là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào và loại bỏ được thực hiện tại một đầu (gọi là đỉnh – top của stack).
Là một dạng vào sau ra trước – LIFO (Last In First Out)
ĐN1: Một kiểu (type) một tập hợp mỗi thành phần của tập hợp này là các giá trị (value)
Ví dụ: int, float, char là các kiểu cơ bản ĐN2: Một dãy của kiểu T có chiều dài bằng 0 là rỗng có chiều dài n (n=1): bộ thứ tự (Sn-1, t) Sn-1: dãy có chiều dài n-1 thuộc kiểu T
t là một giá trị thuộc kiểu T.