Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue

Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào được thực hiện ở một đầu (rear) và việc lấy ra được thực hiện ở đầu còn lại (front)
Phần tử vào trước sẽ ra trước – FIFO (First In First Out)
Một queue kiểu T:
Một dãy hữu hạn kiểu T
Một số tác vụ:
1. Khởi tạo queue rỗng (create)
2. Kiểm tra rỗng (empty)
3. Thêm một giá trị vào cuối của queue (append)
4. Bỏ giá trị đang có ở đầu của queue (serve)
5. Lấy giá trị ở đầu của queue, queue không đổi (retrieve)