Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Queue

enum Error_code {fail, success, overflow, underflow};

template
class Queue {
public:
Queue(); //constructor
bool empty() const; //kiểm tra rỗng
Error_code append(const Entry &item); //đẩy item vào
Error_code serve(); //bỏ 1 phần tử ở đầu
Error_code retrieve(Entry &item); //lấy giá trị ở đầu
//khai báo một số phương thức cần thiết khác
private:
//khai báo dữ liệu và hàm phụ trợ chỗ này
};