Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue liên kết

Địa chỉ của biến:
Biến: int_ptr = &x;
Array: arr_ptr = an_array;
Dynamic array:
Trong C++, array có thể được quản lý như một con trỏ và ngược lại
Ví dụ:
int arr[3] = {0, 1, 2, 3};
int *arr_ptr = arr;
//in ra 0 – 1 – 2
cout