Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Đệ qui

Khái niệm (định nghĩa) đệ qui có dùng lại chính nó.
Ví dụ: giai thừa của n là 1 nếu n là 0 hoặc là n nhân cho giai thừa của n-1 nếu n 0
Quá trình đệ qui gồm 2 phần:
Trường hợp cơ sở (base case)
Trường hợp đệ qui: cố gắng tiến về trường hợp cơ sở
Ví dụ trên:
Giai thừa của n là 1 nếu n là 0
Giai thừa của n là n * (giai thừa của n-1) nếu n0