Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Danh sách và chuỗi

Một danh sách (list) kiểu T
Một dãy hữu hạn kiểu T
Một số tác vụ:
1. Khởi tạo danh sách rỗng (create)
2. Kiểm tra rỗng (empty)
3. Kiểm tra đầy (full)
4. Tính kích thước (size)
5. Xóa rỗng danh sách (clear)
6. Thêm một giá trị vào danh sách tại một ví trí cụ thể (insert)
7. Lấy một giá trị tại một vị trí cụ thể ra khỏi danh sách (remove)
8. Nhận về giá trị tại một vị trí cụ thể (retrieve)
9. Thay thế một giá trị tại một vị trí cụ thể (replace)
10. Duyệt danh sách và thi hành một tác vụ tại mỗi vị trí (traverse)