Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Tìm kiếm

Cho biết:
Một danh sách các bản ghi (record).
Một khóa cần tìm.
Tìm bản ghi có khóa trùng với khóa cần tìm (nếu có).
Đo độ hiệu quả:
Số lần so sánh khóa cần tìm và khóa của các bản ghi
Phân loại:
Tìm kiếm nội (internal searching)
Tìm kiếm ngoại (external searching)