Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Sắp thứ tự

Sắp thứ tự:
Đầu vào: một danh sách
Đầu ra: danh sách có thứ tự tăng (hoặc giảm) trên khóa
Phân loại:
Sắp thứ tự ngoại (external sort): tập tin
Sắp thứ tự nội (internal sort): bộ nhớ
Giả thiết:
Sắp thứ tự nội
Sắp tăng dần