Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng

Số lần so sánh là Θ(n k), n là số phần tử và k là số ký tự trên khóa
So sánh với các phương pháp khác là n lg n:
Nếu k lớn và n là nhỏ thì radix sort chậm
Nếu k nhỏ và n là lớn thì radix sort nhanh hơn
Bất tiện:
Việc tách thành 27 danh sách con và ghép lại lúc sau trên DS liên tục gây ra việc di chuyển nhiều phần tử
Khóa so sánh là chuỗi nhị phân thì không tốt