Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Độ phức tạp thuật toán

Một vấn đề được giải quyết bởi nhiều thuật toán khác nhau.
Đối với một thuật toán:
Độ phức tạp về không gian (dung lượng bố nhớ sử dụng).
Độ phức tạp về thời gian chạy.
Độ phức tạp về thời gian chạy:
Kỹ thuật lập trình.
Chương trình dịch.
Tốc độ thực hiện các phép toán trên máy tính.
Dữ liệu vào