Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Hàng đợi và ngăn xếp

Hàng đợi là một danh sách nhưng các phép toán chỉ được thực hiện ở hai đỉnh của danh sách. Một đỉnh gọi là đầu hàng, đỉnh còn lại gọi là cuối hàng.
Ngăn xếp là một danh sách nhưng các phép toán chỉ được thực hiện ở một đỉnh của danh sách.