Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

Danh sách là cấu trúc tuyến tính, trong đó các phần tử dữ liệu được sắp xếp theo một thứ tự xác định.
Mảng (array)
Tập hợp các phần tử (các biến) có cùng một kiểu.
Một phần tử cụ thể trong mảng sẽ được xác định và truy cập bởi một chỉ số.