Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nén dữ liệu

Nhu cầu xuất hiện ngay sau khi hệ thống máy tính đầu tiên ra đời.
Hiện nay, phục vụ cho các dạng dữ liệu đa phương tiện
Tăng tính bảo mật.
Tỷ lệ giữa kích thước của dữ liệu nguyên thủy và của dữ liệu sau khi áp dụng thuật toán nén.