Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(tt)

Mỗi nút là một cây
n là nút và n1, n2,...,nk là gốc của các cây C1,C2,…Ck; (không có nút chung).
n là cha của các nút n1, n2,….,nk thì có một cây mới C.
Cây nhị phân là cây mà mọi nút của nó có tối đa hai cây con. Với mỗi nút xác định cây con trái và cây con phải.