Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(tt)

Dựa vào đặc tính của tập E:
G là đơn đồ thị nếu giữ hai đỉnh u và v bất kì có nhiều nhất một cạnh
G là đa đồ thị nếu giữ hai đỉnh u và v bất kì có thể có nhiều hơn một cạnh
Liệt kê tất cả các cạnh của đồ thị trong một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một cặp (u,v)
Danh sách được lưu trong bộ nhớ bằng mảng hoặc danh sách móc nối.