Cấu trúc máy tính - Chương 12: LẬP TRÌNH XỬ LÝ ĐĨA & FILE

Ngôn ngữ ASM vượt trội hơn các ngôn ngữ khác về khả năng xử lý đĩa.
Ta xem xét việc lưu trữ thông tin trên đĩa theo 2 mức độ : mức phần cứng/BIOS và mức phần mềm/DOS.
mức phần cứng :lưu trữ thông tin liên quan đến cách dữ liệu được lưu trữ 1 cách vật lý như thế nào trên đĩa từ?
mức phần mềm : việc lưu trữ được quản lý bởi tiện ích quản lý File của HĐH DOS.