Cấu trúc máy tính - Chương 13 : LẬP TRÌNH XỬ LÝ MẢNG & CHUỔI

Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word.
 Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng.
Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi.
DF=0 chuỗi được xử lý theo chiều tăng tức địa chỉ vùng nhớ chứa chuỗi tăng dần. (chuỗi được xử lý từ trái qua phải).
DF=1 chuỗi được xử lý theo chiều tăng tức địa chỉ vùng nhớ chứa chuỗi giảm dần. (chuỗi được xử lý từ phải qua trái).