Cấu trúc máy tính - Chương 2 : Tổ chức CPU

Vào thờI điểm đó, việc dùng các que để đểm là 1 ý tưởng vĩ đại!! Còn việc dùng các ký hiệu thay cho các que đếm còn vĩ đại hơn!!!!
Một trong các cách để biểu diễn 1 số hiện nay là sử dụng hệ thống số đếm decimal.
Có nhiều cách để biểu diễn 1 giá trị số. Ngày xưa, con ngườidùng các que để
đếm sau đó đã học vẽ các hình trên mặtđất và trên giấy. thí dụ số 5 lần đầu được biểu diễn bằng |    |    |    |    |  (bằng 5 que). Sau đó chữ số La Mã bắt đầu dùng các ký hiệu khác nhau để biểu diễn nhiều số gọn hơn.
Thí dụ số 3 vẫn biểu diễn bởI 3 que | | | nhưng số 5 thì được thay bằng V còn số 10 thì thay bằng X.