Cấu trúc máy tính - Chương 4: BỘ NHỚ (Memory)

* Bộ nhớ (Memory) là nơi chứa chương trình và dữ liệu.
* Đơn vị đo bộ nhớ :
* Bit : đơn vị bộ nhớ nhỏ nhất là bit. Mỗi bit có thể lưu trữ 1 trong 2 trạng thái là 0 và 1.
* Byte = 8 bits, được đánh chỉ số từ 0 đến 7 bắt đầu từ phải sang trái.
* Kbyte = 1024bytes = 210 bytes.
* Mbyte = 1024Kbytes = 210 Kbytes.
* Gbyte = 1024Mbytes = 210 Mbytes.