Cấu trúc máy tính - Chương 6 : Nhập môn Assembly

Một chương trình viết bằng ngôn ngữ Assembly muốn MT thực hiện được ta phải chuyển thành ngôn ngữ máy.
Chương trình dùng để dịch 1 file viết bằng Assembly - ngôn ngữ máy , gọi là Assembler.