Cấu trúc máy tính - Chương 7 : Toán tử – Toán hạng - các phép định địa chỉ – Tập lệnh

Điểm quan trọng phân biệt giữa toán tử và lệnh là :
* Toán tử điều khiển sự tính toán các trị hằng xác định lúc dịch.
* Lệnh điều khiển sự tính toán các trị không xác định được cho đến khi CT thực hiện.
Ex : toán tử + điều khiển phép cộng khi dịch.
Lệnh cộng ADD điều khiển phép cộng khi chương trình thực hiện.